Reputation of the mark

It is important. Learn more about the reputation of the manufacturer, ask questions of your peers already have a watch of this brand. Take time and browse the Internet in several watches Forum.
Many brands can boast of more than 100-year history, but not all of them worthwhile. Look at the older models in their websites and electronic auctions and compare them with new ones. Models cost you 5 years ago is still something? The older models are more expensive there than those of 1-2 years? These may be indications of a major change in the performance of the manufacturer.
Resale Value
This value is important, so try to understand it properly. Many buyers throw money for watches that do not deserve and is rapidly depreciating. However, there are watches, whose value is retained longer.
What sets the price at which to sell your watch?
There is no magic formula by which to calculate it. The best thing you can do is buy a clock for your pleasure, without devises plans for its value in years.
Expensive or inexpensive clock
Forever the prestige and elegance goes hand in hand with an expensive watch. Nowadays, however, advanced technologies make it possible to obtain accurate wristwatch at a symbolic price or even free souvenir or promotional gift that you will find in the package … chips. However, the watch has retained its function and a functional piece of jewelry. The truth is that the clock of over BGN 300 can be considered a jewel rather than a device for measuring time.
Some say that watches are a good investment. Others questioned the argument that many classic watches are sold at much higher price than at which they were purchased. Overall, however, clocks are rarely a good financial investment. When it is good only for people who are lucky and truly understand this.
One example. «Omega spiydmastar profeshanal”, bought in 1969 for about $ 300, now sold in good condition for around 1000 dollars. At first glance, the watch has tripled its value over the years. However, whether really so? Based on consumer price index in the U.S., $ 300 in 1969 to meet 1410 U.S. dollars today. So if the clock is now worth 1000 dollars, this means that in practice you can regain about 70% of its value then.
In other words – most watches are depreciate investments, ie they will lose and will gain in value over time. However, if they keep well, their value will be high enough to allow the price to pay to be acceptable.
The large round dial is black with white and luminous indexes, two luminous hands, and a red arrow-tipped seconds hand.
Your decision
In conclusion: synthesized questions that should answer before taking the final decision to purchase
– What use would watch?
– I want you to be a specific brand?
– What style would best fit into my way of life and behavior?
– By what mechanism would be like to watch?
– What its functions do I need?
– I have any extra features?
– How much can I afford to spend?
– What value would watch in the future?

Репутация на марката
Тя е важна. Научете нещо повече за репутацията на производителя, задайте въпроси на ваши познати, които вече притежават часовник от тази марка. Отделете време и сърфирайте в интернет из няколко форума за часовници.
Немалко марки могат да се похвалят с над 100-годишна история, но не всяка от тях си заслужава. Погледнете по-старите им модели в електронните сайтове и аукциони и ги сравнете с новите. Струват ли моделите отпреди 5 години все още нещо? По-старите модели по-скъпи ли са от тези, които са на 1-2 години? Това може да са индикации за голяма промяна в качеството на работа на производителя.
Стойност при препродажба
Тази стойност е важна, затова опитайте се да я разберете правилно. Много купувачи хвърлят пари за часовници, които не си заслужават и бързо се обезценяват. Има обаче и часовници, чиято стойност се запазва по-дълго време.
Какво определя цената, на която може да продадете вашия часовник?
Няма магическа формула, по която да се изчисли това. Най-доброто, което можете да направите, е да купите часовник, за да ви доставя удоволствие, без да кроите планове за стойността му след години.
Скъп или евтин часовник
Открай време престижът и елегантността вървят ръка за ръка със скъпия часовник. В наши дни обаче напредналите технологии дават възможност да се сдобиете с акуратен ръчен часовник на символична цена или дори като безплатен сувенир или промоционален подарък, който ще намерите в… пакетчето чипс. Въпреки това часовникът е съхранил функцията си и на едно функционално бижу. Истината е, че часовник на стойност над 300 лв. може да се смята по-скоро за бижу, отколкото за уред за измерване на времето.
Някои казват, че часовниците на са добра инвестиция. Други оспорват с тезата, че много класически часовници се продават на доста по-висока цена от тази, на която са закупени. Като цяло обаче часовниците рядко са добра финансова инвестиция. При това тя е добра само за хора, които имат късмет и настина разбират от това.
Един пример. «Омега спийдмастър профешънъл», купен през 1969 г. за около 300 долара, днес се продава в добро състояние за около 1000 долара. На пръв поглед часовникът е утроил стойността си през годините. Дали обаче наистина е така? Базирани на потребителския ценови индекс в Щатите, 300 долара през 1969 г. отговарят на 1410 долара днес. Така че ако часовникът струва днес 1000 долара, това означава, че на практика вие можете да си възвърнете около 70 % от тогавашната му стойност.
С други думи – повечето часовници са обезценяващи се инвестиции, т.е. те ще изгубят, а няма да спечелят от стойността си с времето. И все пак, ако ги поддържате добре, стойността им ще е достатъчно висока, за да може цената, която ще платите, да се окаже приемлива.
Вашето решение
В заключение: синтезираните въпроси, на които трябва да си отговорите, преди да вземете крайното решение за покупка
– За какво ще ползвам часовника?
– Искам ли да е точно определена марка?
– Какъв стил най-добре би се вписал в начина ми на живот и поведение?
– С какъв механизъм бих искал да е часовникът?
– От какви негови функции имам нужда?
– Искам ли някакви допълнителни екстри?
– Колко пари мога да си позволя да похарча?
– Каква стойност би имал часовникът след време?

Advertisements
Published in: on 21/09/2009 at 14:52  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://domigradina.wordpress.com/2009/09/21/reputation-of-the-mark/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: