Най-древните часовници били два вида / The oldest were two types of clocks

astore.amazon.com/watches_for_you-20Водни часовници

Най-древните часовници били два вида. Водният часовник представлявал пробита кофа, разграфена отвътре. Когато водата изтича, нивото й пада и се отчита времето по белезите. Тези примитивни водни часовници били използвани за пръв път в Месопотамия в началото на II хилядолетие пр. Хр., но за съжаление няма начин да се знае кога и къде. По-късните водни часовници имали много камери и сифони за по-голяма точност, тъй като старият модел бил неточен и погрешен.

Часовник – сянка

За точното определяне на времето в началото се е разчитало на часовник-сянка и това следователно било възможно само когато слънцето грее. То свети почти през целия ден в Египет, където са създадени първите часовници-сянка в началото или в средата на II хилядолетие пр. Хр. Часовник, оцелял от времето на Тутмос III (XVI в. пр. Хр.), показва как Т-образна отвесна колона хвърля сянка върху хоризонтално поставен прът, отбелязвайки с ивици с различна дължина изминаването на часовете.

Слънчев часовник

По-голяма точност и прецизност са възможни със слънчевия часовник – друго египетско изобретение, няколко века по-късно. Най-старият открит слънчев часовник представлява диск от слонова кост с картина на гърба. Той е от времето на фараона Меренптах, XIII в. пр. Хр.

Стенен часовник

В сравнение с тези ранни часовници отличителната особеност на стенния часовник е котвата – приспособление за задържане на механичното движение, за да се определи скоростта на движение. Котвата съществува от времето на династията Тан от Йи Хсин и Лиан Лин Дсан и е включена в огромния часовник с водно задвижване, който те конструирали между 723 и 725 г. за правителството на Чан Ан. Котвата работела като спирачка към механизма, докато водата, изтичаща с контролирана скорост, пълнела съд, при което механизмът моментално се освобождавал и процесът започвал отново. По този начин часовникът „тик-такал” няколко пъти в минута. На всеки кръгъл час звънял звънец, а всеки петнайсет минути удрял барабан. Този часовник бил снабден и с глобус, който показвал местоположението на звездите и индикатори на движещите се Слънце и Луна, показващи изгрева, и залеза и фазите на Луната.

Циферблат

Големият часовник, построен от Су Сун в столицата на династията Сун Кайфен (1088 – 1090), имал много циферблати. На първия етаж на триетажната часовникова кула имало редица от прозорци, в които се появявали фигури, даващи информация за датата и часа. Този начин на представяне на времето може би води началото си от първия часовник, завършен през 725 г. Не се знае дали е имало циферблат, или се е разчитало само на звънците и барабаните.

Кръгъл циферблат

Някои от водните часовници, конструирани в елинистичните времена и използвани в средиземноморските страни като Египет и Гърция (вероятно от III в. пр. Хр.), били снабдени с кръгови шайби. Часовете били маркирани с линии, радиално излизащи от центъра, а шайбата била свързана с поплавък в камерата с вода. За да си усложнят задачата, гърците и другите народи в Източното Средиземноморие имали часове, чиято дължина варирала с годишното време. Броят на часовете в светлата част на деня бил фиксиран, така че в средата на зимата те били много по-кратки, отколкото в средата на лятото. Поради тази причина втора шайба се въртяла зад първата, за да коригира дължината на часовете при промяна на датата.

Кварцов часовник

Понеже електрическият ток кара кварцовите кристали да вибрират с постоянна честота 32,768 херца, те могат да се използват за направата на изключително точни котви. Уорън Алвин Марисън, часовникар от Ориндж, Ню Джърси, САЩ, и Дж.У. Хортън се възползвали от това и през 1928 г. изработили прототип на кварцовия часовник. През следващата година те предоставили своето изобретение на публиката.

Water Watch

The oldest were two types of clocks. The water clock represented drilled bucket, graduated from the inside. When water flows, its level falls and the time is recorded in scars. These primitive water clocks were first used in Mesopotamia at the beginning of II millennium BC. But unfortunately no way to know when and where. Later water clocks had many cameras and siphons for greater accuracy, because the old model was inaccurate and wrong.

Clock – shadow

The exact timing at the beginning has relied on a clock-shadow and therefore it was possible only when the sun shines. It shines almost all day in Egypt, where they created the first-clock shadow at the beginning or middle of the II millennium BC. Watch survivor from the time of Thutmose III (XVI century BC.) Indicates how the T-shaped vertical column casts placed on a horizontal pole, marked with stripes of different lengths of elapsed times.

Sundial

Greater accuracy and precision are possible with a sundial – another Egyptian invention, several centuries later. The oldest discovered a sundial of ivory disc with a picture of the back. It is the time of Pharaoh Merenptah, XIII century BC.

Clock

Compared with these early distinctive feature of clocks wall clock is the anchor – a device for retaining the mechanical movement in order to determine the speed of movement. Anchor there since the Tang dynasty of Hsin Yee Liang and Lin Dsan and is included in the huge water-driven clock, which they constructed between 723 and 725, the Government of Long An. Worked as an anchor to the brake mechanism, while the water leaking at a controlled speed, full court, in which the mechanism is released and immediately started the process again. Thus the clock “tic-so” several times per minute. Every hour I called bell and fifteen minutes each drum hit. This watch was fitted with the globe that showed the location of stars and indicators of the moving Sun and Moon, showing sunrise and sunset and moon phases.

Dialog

Big clock, built by Su Sung in the capital of Song Dynasty Kayfen (1088 – 1090), had many dials. On the first floor of a three-storey clock tower were a number of windows that appear in the figures, giving information about the date and time. This presentation time perhaps stems from the first clock, finished in 725, does not know whether there was a dialog, or has relied only on bells and drums.

Round dial

Some water clocks constructed in Hellenistic times and used in Mediterranean countries such as Egypt and Greece (probably from the III century BC.) Were fitted with circular washers. Hours were marked with lines emanating radially from the center, but the puck was connected with a float in the chamber with water. To complicate their task, the Greeks and other peoples in the eastern Mediterranean had hours whose length varies with season. The number of hours in daylight was set so that, in the middle of winter, they were much shorter than in the middle of summer. Therefore, second pulley squirm behind the first is to adjust the length of times a change of date.

Quartz clock

Because the electric current causes the crystal to vibrate at a constant frequency of 32.768 Hz, they can be used to make extremely precise anchors. Marisan Alvin Warren, a watchmaker from Orange, New Jersey, USA, and Dzh.U. Horton took advantage of that and in 1928 developed a prototype of a quartz clock. The next year they submitted their invention to the public.

Advertisements
Published in: on 01/10/2009 at 20:27  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://domigradina.wordpress.com/2009/10/01/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0-the-ol/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: