За осветлението у дома – Lighting design

Positions of luminaires into account by the designers for the places in the premises, given their purpose. And last but not least, the design is very important to be made functional lighting and extinguishing the lamp.
Tinkerbell and Butterfly Decorative Switchplate Cover

Lighting design is a working draft stage. Comply with project equipment, which must be detailed and
razgavki to be able to provide the locations of lighting fixtures inceilings and walls. Contacts or outlets for lighting in
electrical appliances or cabinets absorber, wardrobe, etc..
Architects and lighting designers selected species and function as interior or exterior concrete decision.
Then choose the specific models of lighting companies with their technical characteristics:

quantity consumers
method of installation
power
type and characteristics of the light beam – Tinkerbell and Butterfly Decorative Switchplate Cover

In this case it is best to consult with architects and designers on the characteristics of selected models. The information is processed by elektroproektanta and submitted to the contractor in elektroproekt relevant for specific types of lighting. This project is prescribed lighting and extinguishing of the lamp.

Are there requirements for domestic lighting

Basic requirements for wet rooms where lighting is required to be waterproof.
It is recommended that lighting in children’s rooms to be strong, especially over the place to learn.
Lounge, bedrooms and kitchens are subject primarily of design views.
In modern apartments is good, especially in the common room + kitchen, lighting can be designed for different groups by firing to separate segregated scenes.

Позициите на осветителните тела се съобразяват от проектантите за съответните кътове в помещенията, отчитайки тяхното предназначение. И не на последно място, при проектирането е много важно да бъде направена функционално паленето и гасенето на осветителните тела.

 

Осветлението се проектира на фаза Работен проект. Съобразява се с проекта за обзавеждане, който трябва да е с детайли и
разгъвки, за да може да се предвидят местата на осветителните тела по тавани и стени. Контакти или изводи за осветление в
шкафове или електрически уреди абсорбатор, гардероб и др.
Архитекти и дизайнери подбират видовете осветление според функция и конкретно интериорно или екстериорно решение.
След това избират конкретни модели на фирми за осветление със съответните им технически характеристики:

количество консуматори
начин на монтаж
мощност
вид и характеристика на светлинния сноп
В този случай най-добре е да се консултирате с архитект и дизайнер относно особеностите на избраните модели. Информацията се обработва от електропроектанта и се представя на изпълнителя в съответния електропроект за конкретни видове осветление. В този проект се указват начините на палене и гасене на осветителните тела.

Има ли изисквания за домашното осветление

Основни изисквания са към мокрите помещения, в които задължително осветителните тела трябва да са влагозащитени.
Препоръчително е в детските стаи осветлението да бъде силно, особено над мястото за учене.
Холове, спални и кухни са предмет предимно на дизайнерските виждания.
В съвременните апартаменти е добре, особено в общите хол + кухня, осветлението да бъде проектирано на различни групи, които чрез разделно палене да обособят отделни сцени.

Published in: on 04/10/2009 at 11:46  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://domigradina.wordpress.com/2009/10/04/%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-lighting-design/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: