parquet floor / Паркет

Natural or artificial
Or three-layer laminate
many options and too many answers – each to decide for themselves.
But what’s nice to know??

Hello, some time ago to us we need to put your flooring parquet floor. Dither and make you argued, what to choose, such a variety of types and prices ……….. While we choose to encourage a lot of companies and people lost a lot of time and will share with you what I learned to save you a little (much) time and frustration. Parquet parquet floor are basically two types: oak and beech, oak is usually about twice as expensive than beech. Beech is a soft material and has a slight reddish tinge, usually divided into 1st and 2nd grade. Some companies divide it and more. The difference is that the former is not much to it and shareniiki chvorove no. Oak is a hard material and has an amber hue. It is divided into 4 main qualities (some sold and fifth) 1 – color all the threads are in one direction and without raznotsvetie chvorcheta, 2 – mild to allow pied (sap), 3 – already appeared chvorcheta to two millimeters in diameter , 4 and 5 – all you remember what it is. Principally in the construction and geometry of the orchestra would not make a difference regardless of quality, although some producers allow it. The size of the orchestra as the bigger the more expensive. Standard sizes are about 5/35/1.8sm. If the space in which to make very large flooring with large size is suitable and appropriate for small spaces opposite is true …

Laminate flooring parquet floor is mostly offices and public institutions

It is considerably cheaper, durable, resistant to moisture and is quick and easy installation. If necessary, can be removed and placed in another room. Maintenance is easy because you do not need to be cycles. parquet floor mimics almost all classical and exotic wood species – beech, oak, maple, fir, walnut, cherry, pear, bamboo, wenge, magnolia, acacia and others.
In laminate parquet floor quality determines the price. Parquet importers say they have very good foreign firms producing laminate, which may even displace quality parquet floors. In Bulgaria is such a massive shopping parquet, but the price of the lowest segment.
The system of gluing the boards almost everywhere. Assembly becomes known. “click” system in which the boards fastened to one another.
In our three classes are sold laminate parquet floor, depending on the workload of the facility. No producer, and all the shops is imported. Polish flooring costs between 10.30 and 16.90 lv / sq.m. The Austrian is between 12.30 and 14.30 EUR / sq.m. A luxurious Belgian cost around 40-50 EUR assembly is 2 BGN / sq.m.

Natural layer parquet parquet floor is made of several kinds of wood. The upper layer is made from high quality natural wood, with a thickness of 2.5 to 6mm.Sledvashtiya layer is made of softwood, which is placed transversely, and thus protects the orchestra of deformation (strain). Multilayer parquet parquet floor are ready Finishing layer, whether or omasleni.Lakovoto cover is clean and protects against UV rays orchestra and has very high durability. Usually coverage is finishing 5 or 7 layers of nail masloto.Estestveniya layer parquet or parquet floor is subject to a maximum of three restorations

Естествен или изкуствен
Ламиниран или трислоен
много варианти и много отговори – всеки сам решава за себе си.
Какво обаче е хубаво да знаем ?!?

Здравейте, преди известно време и на нас ни се наложи да си поставяме паркет parquet floor. Колебаехме се и направо си спорехме, какъв да изберем, такова разнообразие от видове и цени ……….. Докато изберем се съветвахме с доста фирми и хора, загубихме много време и ще споделим с вас това което научихме за да ви спестим малко (МНОГО) време и нерви. Паркетите parquet floor са основно два вида: дъбов и буков, обикновенно дъбовият е около два пъти по скъп от бука. Буковият е по мек като материал и има лек червеникав отенък, обикновенно се дели на 1-во и 2-ро качество. Някои фирми го разделят и на повече. Разликата се състои в това, че първото е без много шарениики по него и няма чворове. Дъбовият е по твърд като материал и е с кехлибарен отенък. Той се дели на 4 основни качества (някои продават и пето) 1 – едноцветно всички нишки са разположени в една посока без разноцветие и чворчета, 2 – допускат се леки разноцветия (беловини), 3 – вече се появяват и чворчета до два милиметра в диаметър, 4 и 5 – всичко каквото се сетите го има. Принципно в изработката и геометрията на паркета не би трябвало да има разлика независимо от качеството, макар че някои производители го допускат. Относно размера на паркета, колкото е по голям толкова е по скъп. Стандартните размери са около 5/35/1.8см. Ако помещението в което се полага е много голямо паркет с по големи размери е по подходящ, съответно и за по малките помещения важи обратното…

Ламинираният паркет parquet floor е по-скоро за офиси и обществени заведения

Той е значително по-евтин, дълготраен, устойчив на влага и е с бърз и лесен монтаж. При необходимост може да се демонтира и да се сложи в друго помещение. Лесен е за поддръжка, защото не се налага да се цикли. parquet floor Имитира почти всички класически и екзотични видове дърво – бук, дъб, клен, ела, орех, череша, круша, бамбук, венге, магнолия, акация и др.
При ламинирания паркет parquet floor качеството определя цената. Вносителите на паркет казват, че има много добри чужди фирми, произвеждащи ламинат, който може да измести по качество дори естествения паркет. В България се пазарува масово такъв паркет, но на цени от най-ниския сегмент.
Системата на лепене на дъските вече почти никъде не се прилага. Сглобяването става по т.нар. “клик” система, при която дъските се закопчават една за друга.
У нас се продават три класа ламинат parquet floor в зависимост от натовареността на помещението. Няма производители и всичко по магазините е внос. Полският паркет струва между 10.30 и 16.90 лв./кв.м. Австрийският е между 12.30 и 14.30 лв./кв.м. По-луксозният белгийски струва около 40-50 лв. Монтажът е 2 лв./кв.м.

Естествения трислоен паркет parquet floor се изработва от няколко вида дървесина. Най-горният слой е направен от естествена висококачествена дървесина,с дебелина от 2.5 до 6мм.Следващия слой е направен от иглолистна дървесина,която е поставена напречно и по този начин предпазва паркета от деформации(измятане).Многослойните паркети parquet floor са с готов финишен слой, лакирани или омаслени.Лаковото покритие е екологично чисто ,предпазва паркета от UV лъчи и е с много висока износоустойчивост. Обикновенно финишното покритие е от 5 или 7 слоя на лака или маслото.Естествения трислоен паркет parquet floor подлежи на максимум три реставрации

Advertisements
Published in: on 04/10/2009 at 09:15  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://domigradina.wordpress.com/2009/10/04/parquet-floor-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: